Recom hergebruikt afvalstromen

U bent van harte welkom uw afvalstroom bij ons onder te brengen. Recom streeft naar 100% hergebruik van ingenomen materialen. Hiertoe worden twee processen toegepast: Recycling en Compostering.

Recycling

Uw afvalstroom maken wij gereed voor hergebruik door middel van zorgvuldige opslag en gebruik van moderne sorteer- en reinigingstechnieken. Staat Uw afvalsoort niet in het overzicht, aarzelt U dan niet contact met ons op te nemen. Het kan namelijk zijn dat wij u toch kunnen helpen.

Grond

Recom houdt zich bezig met diverse bewerkingsmethoden voor grond. U kunt drie soorten grond (onder bepaalde voorwaarden) bij ons aanbieden: klasse AW, klasse wonen en klasse industrie.

Om op een eenvoudige manier te toetsen of de kwaliteit van een partij grond aansluit bij de functie en kwaliteit van de ontvangende bodem, wordt er gewerkt met een klassenindeling voor de kwaliteit en functie. Uitgangspunt is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie. Om hier invulling aan te geven heeft het RIVM voor zeven bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld voor een goede bodemkwaliteit. Deze zeven bodemfuncties zijn samengevoegd tot twee bodemfunctieklassen: wonen en industrie. De relatie tussen de zeven bodemfuncties en de twee bodemfunctieklassen hebben wij hieronder schematisch weergegeven.

De functies moes- en volkstuinen, landbouw en natuur zijn niet ingedeeld in een klasse. Hiervoor is gekozen omdat in gebieden met één van deze functies alleen schone grond mag worden toegepast. Dat wil zeggen: grond waarvan de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden (AW).

Bodemfuncties
(gebiedsspecifiek beleid)
Bodemfunctieklassen
(generiek beleid)
1 Wonen met tuin Wonen
2 Plaatsen waar kinderen spelen
3 Groen met natuurwaarden
 
4 Ander groen, bebouwing, infrastructuur en wonen Industrie
 
5 Moestuinen en volkstuinen (Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie moet voldoen aan de Achtergrondwaarden)
6 Natuur
7 Landbouw

Vanaf 40 ton dient u een grondanalyse te kunnen overleggen van de grond die wordt aangeboden. Grond met asbest nemen wij niet in. Recom reinigt grond extractief. Indien wij een verhoogde mate van verontreiniging aantreffen, wordt er een andere passende afzet gezocht en gevonden. De inkomende grondsoorten worden door een gecertificeerde instantie gekeurd. Naar beoordeling van deze resultaten gaan wij via onze afzetkanalen deze stromen weer terug brengen in de maatschappij.

Veegvuil

Veegvuil kunt u gerust aanbieden bij Recom. Afhankelijk van de kwaliteit veegvuil wordt deze stroom gereinigd en wordt er na keuring een juiste toepassing voor gevonden. Veegvuil komt vrij bij het vegen van wegen en straten. Recom bewerkt deze afvalstroom, waarna deze weer kan worden hergebruikt als secundaire grondstof. Vaak is veegvuil verontreinigd met zware metalen zoals zink en lood, PAK en grof vuil zoals blikjes, takken en plastic.

 

Download het reglement voor veegvuil (PDF-bestand, 54kb)

Bouw en sloop

Zeefzand

Het vinden van een nuttige toepassing voor afval is voor ons een uitdaging. Daarom proberen we ook bouw- en sloopafval zo veel mogelijk als primaire en secundaire grondstof weer in te zetten. We kunnen bijvoorbeeld afvalstromen als zeefzand, afhankelijk van de samenstelling, direct keuren en overnemen voor hergebruik. Door middel van reiniging kunnen we deze zandsoort als secundaire bouwstof weer geschikt maken voor toepassing in bouwtechnische werken.

Bouw- en Sloophout

Houtafval dat niet in de hout- en meubelindustrie vrijkomt, bestaat voor het grootste deel uit houten verpakkingen (zoals pallets, kisten, kratten, beschermingsplaten, e.d.). Daarnaast kan afvalhout vrijkomen bij sloopwerkzaamheden. Bij houtafval wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende klassen, te weten A-hout (schoon en onbehandeld hout), B-hout ( geverfd en gelakt hout, plaatmaterialen, etc.) en C-hout (verduurzaamd hout), waarbij A-hout als vanzelfsprekend de hoogste waarde heeft.

Onder C-hout valt voornamelijk gewolmaniseerd en gecreosoteerd hout. Gewolmaniseerd hout is onder druk geïmpregneerd met metaalzouten van koper, chroom en arseen. Dit hout wordt vooral gebruikt als tuinhout en voor de productie van speeltoestellen. Gecreosoteerd hout is geïmpregneerd met creosootolie. Deze behandeling past men onder andere toe bij bielzen, boompalen, heipalen, telefoonpalen, meerpalen (dukdalven) en hout dat wordt gebruikt als beschoeiing. Recom neemt al deze soorten houtafval van u in om deze weer als primaire en secundaire grondstoffen terug te laten keren in de maatschappij.

Doel afvalscheiding houtafval

Houtafval wordt over het algemeen gerecycled of verbrand. Dit laatste in toenemende mate ten behoeve van energieopwekking. Houtafval wordt als materiaal bijvoorbeeld hergebruikt ten behoeve van de productie van pallets, klossen, spaanplaten, papier en karton. Energiehergebruik kan plaatsvinden door de productie van houtskool of RDF-korrels c.q. blokken, het verbranden van AVI's met energieterugwinning, het bijstoken van houtafval in elektriciteitscentrales en door het vergassen ten behoeve van warmte- of elektriciteitsopwekking.

Wat wel en wat niet scheiden

Schoon hout komt al snel voor hergebruik en dus voor scheiding in aanmerking. Zeker voor pallets bestaat een redelijk goede inzamelstructuur. Hout dat vrijkomt uit sloopwerkzaamheden is vaak vervuild met verschillende materialen, wat de scheiding kan bemoeilijken. Het streven is daarom ook de verschillende klassen hout (A, B en C) zoveel mogelijk gescheiden te houden en gescheiden af te voeren.

Compostering

Ook bij compostering gaan wij voor 100% hergebruik. Door geraffineerde composteringstechnieken te gebruiken is Recom in staat om van plantaardig afval, prachtige compostsoorten, biobrandstof en bodemverbeteraars te maken.

Dit alles natuurlijk met oog voor het milieu.

U kunt bij Recom diverse soorten groenafval aanbieden. Wij bewerken het groenafval tot een eersteklas compostproduct of biobrandstof . Zo zorgen wij ervoor dat de wereld groener wordt of tenminste groen blijft.

Blad

Bladafval is plantaardig afval dat vrijkomt bij onderhouds- en veegwerkzaamheden van openbare ruimten en wegen. Omdat er bij bladafval soms sprake is van specifieke verontreiniging, onderwerpen wij alle partijen die worden aangeboden aan een grondige visuele controle. Indien de stroom schoon is, wordt deze toegepast in ons composteringsproces. Bij constatering van visuele verontreiniging wordt deze behandeld als veegvuil.

 

Gras

Gras dat vrijkomt bij maai- en onderhoudswerkzaamheden langs wegen en taluds, kan zowel los als in balen worden aangeboden. Dit gras wordt aan een grondige visuele controle onderworpen. Indien de stroom schoon is zal deze worden toegepast in ons composteringsproces. Als deze stroom vervuild is zal deze eerst gereinigd worden alvorens deze weer terug te brengen in het composteringsproces.

Graszoden

Deze groene afvalstroom komt vrij bij het verwijderen van sportvelden, grasvelden of het ontgraven van bermen. Behalve gras bevatten graszoden veel grond. Deze twee stromen worden door Recom gescheiden. Het gras komt weer ten goede aan het composteringsproces en de grond wordt na een gecertificeerde keuring opnieuw als secundaire grondstof terug gezet in de maatschappij.

Houtsnippers

Voor houtsnippers geldt hetzelfde als voor snoeihout, met dien verstande dat houtsnippers reeds verkleind aangeboden worden.

 

 

 

Plantenresten

Dit is groenafval dat voornamelijk afkomstig is van tuinders en hoveniers. Het afval komt vrij bij de aanleg en het onderhoud van openbare parken, plantsoenen groenstroken en sportterreinen.

Riet

Riet groeit in water of aan de directe waterkant. Het komt vrij bij het onderhoud van watergangen (vijvers, sloten, singels, etc.). Tevens accepteren wij riet dat als dakbedekking heeft gediend. Dit moet dan echter wel vrij zijn van verontreinigingen.

 

 

Schoffelvuil

Net als bovengenoemde plantenresten, is schoffelvuil ook park- en plantsoenafval dat echter alleen vrijkomt bij het onderhoud van openbare parken en plantsoenen, groenstroken en sportterreinen, niet bij de aanleg.

Slootmaaisel

Slootmaaisel is al het materiaal dat vrijkomt bij het onderhoud aan watergangen (vijvers, sloten, singels, etc.). Het slootmaaisel wordt ontdaan van visuele verontreinigingen alvorens het composteringsproces ingaat.

Snoeihout

Tak- en snoeiafval is plantaardig afval dat vrijkomt bij onderhouds- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen.

Tak- en snoeiafval is veelal houtig materiaal. Door dit afval te verkleinen komt het weer ten goede aan het composteringsproces.

 

Stobben

Stobben (en stronken) zijn plantaardig afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan begroeiingen en bij het verwijderen van bomen. De stobben en stronken worden bewerkt door ze te verkleinen.

Acceptatiereglement

U kunt hier het Acceptatiereglement van Recom downloaden.

Download het Recom Acceptatiereglement (PDF-bestand, 78kb)Algemene voorwaarden

U kunt hier het Algemene voorwaarden van Recom downloaden.

Download Algemene Voorwaarden (PDF-bestand, 334kb)